Workshop :Youth Leader New Gen

หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักสูตร Youth Leader New Gen ในการสร้างพื…

Workshop

ทักษะของการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ซึ่งการน…

Digital Right

การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน จำต้องมี…

21 Century

การเป็นการสู่ยุคดิจิทัล การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตจ…

Digital Skill and Knowledge

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท “ข้อมูล…

Digital Citizenship

การเข้ามาของ Internet นำไปสู่โลกเครือข่ายสังคมเสมือนสัง…

Youth Leader New Gen

ความเป็นผู้นำนั้นคือ พฤติกรรม การกระทำ รวมไปถึงวิสั…

Fake News Detection

หลักสูตร Fake News Detection มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวช…