Digital Skill and Knowledge

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท “ข้อมูล” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มาช่วยในการทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

คำอธิบายหลักสูตร

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท “ข้อมูล” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มาช่วยในการทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หัวข้อ Digital Skills and Knowledge จะมาปูพื้นฐานและเพิ่มเติมทักษะความรู้เพื่อให้พลเมืองยุคใหม่สามารถปรับตัวให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมไปถึงสร้างทักษะความรู้เพื่อให้อยู่ในสังคมดิจิทัลได้อย่างเท่าทันและใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิทยากร คุณมาตัส ลิ้มนนทกุล Marketing and Business Development Manager จากบริษัท TeC e-Business Center

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณมาตัส ลิ้มนนทกุล
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate