BG news e learning
HACKaTHAILAND-Banner-1400x650-pxl-final
1_AW_PR_DEMO_1 (0;00;00;00)
1_AW_PR_DEMO_2 (0;00;00;00)
1_AW_PR_DEMO_3 (0;00;00;00)
1_AW_PR_DEMO_4 (0;00;00;00)
1_AW_PR_DEMO_5 (0;00;00;00)
Hack2_Digital-infinity-1400x650
banner
Hack_Cover_digital infinity 9logo edit@2x
Ratio Banner (1)
hacka roadshow cover gg form
Hack timeline edit3@2x
hack2_cover1600x600 edit@2x

DIGITAL INFINITY

HACKa THAILAND

Season 2

"โลกใบใหม่ กับความเป็นไปได้ทางดิจิทัล"

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ HACKaTHAILAND ที่สุดแห่งการรวมขุมพลังความรู้ที่จะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทย โดยในปีนี้โครงการ HACKaTHAILAND 2023 มาพร้อมกับแนวคิด DIGITAL INFINITY “ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” ซึ่งรวบรวมหลากหลายกิจกรรมที่จะมาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัล พร้อมเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติ ทั้งการดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งเป็นเป็นเวทีในการระดมสมองและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนและสมดุล

หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนครั้งนี้คือ แหล่งการเรียนรู้ด้านดิจิทัล HACKaTHAILAND Online Learning Platform ที่จะเปิดให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างเท่าเทียม พร้อมได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์หลังเรียนจบแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นประตู่สู่โอกาสในการต่อยอดอาชีพ

พบกับ 8 หลักสูตรใหม่ รวม 106 ชั่วโมง ที่จะมาช่วยติดอาวุธทางความรู้ให้กับกลุ่มกำลังคนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา (Youth) นักศึกษาและแรงงานใหม่ (Future Career) และผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ (Digi-preneur) ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมแล้วกว่า 10,000 ราย พร้อมนำทักษะดิจิทัลที่ได้มาปลุกปั้นเป็นไอเดียที่จะต่อยอดไปสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคตมากกว่า 10 ไอเดีย และเกิดผลิตภัณฑ์/บริการต้นแบบจากผู้ประกอบการยุคใหม่มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์/บริการ

3

TYPE

หลักสูตร Digital Youth Network
เยาวชนยุคใหม่ สร้างสรรค์โลกดิจิทัล

เสริมเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษากว่า 2,050 คน ให้รู้เท่าทันภัยที่แฝงมากับยุคดิจิทัล ด้วยความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎหมายพื้นฐานในการใช้งานโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ พร้อมต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนำเสนอผลงาน Digital Literacy Youth Award รวม 20 ผลงาน

หลักสูตร Future Career
เติมทักษะสาขาอาชีพแห่งอนาคต

ยกระดับทักษะความรู้ทางดิจิทัลให้กับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ หรือแรงงานใหม่ (First Jobber) กว่า 5,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สาขาอาชีพแห่งโลกอนาคต ได้แก่ E-commerce, Digital Content, Game Streamer และ Digital Artist พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาไอเดียเพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียสาขาอาชีพ รวม 10 รางวัล

หลักสูตร Digi-preneur
เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่สนใจกว่า 2,800 คน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบดิจิทัลอย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตร Digi-preneur ที่มาพร้อม 2 สาขาคุณภาพ ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการยุคใหม่ (New Digi-preneur) และสาขาผู้ประกอบการดิจิทัลเพื่อสังคมยุคใหม่ (New Social Digi-preneur) พร้อมต่อยอดสู่การแข่งขันเพื่อชิงรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์/บริการ รวม 5 รางวัล

5 Zones for infinite opportunities in HACKaTHAILAND 2023

HIGHLIGHT EXHIBITIONS

SPEAKERS

STAGE

OUR PARTNERS