หลักสูตร Digital Artist (12 ชั่วโมง)

หลักสูตรเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือจากโปรแกรมต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบคาแรกเตอร์ การวางองค์ประกอบศิลป์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ในความสำเร็จ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือจากโปรแกรมต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบคาแรกเตอร์ การวางองค์ประกอบศิลป์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ในความสำเร็จ นอกจากนี้ยังต้องสามารถสร้างจุดเด่นจากการต่อยอดผลงานคาแรกเตอร์ออกมาในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ NFT (Non-fungible Token) ได้เรียนรู้ด้านการตลาดหรือช่องทางสำหรับจำหน่ายผลงาน NFT ในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงการดำเนินการจัดทำลิขสิทธิ์ผลงานในเชิงธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณสุมิตร สีมากุล
  • คุณรัฐกร พรมพิมพ์ปา
  • คุณกฤษณ์ ณ ลำเลียง
  • คุณอณิตา ตันตสิรินทร์
  • คุณพิชามญชุ์ จันทรภักดี

Course Content

1) Character Design
2) Character Business
Not Enrolled

Course Includes

  • 12 Lessons
  • 2 Quizzes
  • Course Certificate