หลักสูตร Digital Content (16 ชั่วโมง)

หลักสูตรที่ต้องการพัฒนางาน Content ให้ตอบโจทย์ ทั้งทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดการรับรู้เพื่อให้กระตุ้นการตัดสินใจ การเพิ่มยอดขาย หรือการช่วยให้เกิดการซื้อซ้ำ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรที่ต้องการพัฒนางาน Content ให้ตอบโจทย์ ทั้งทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดการรับรู้เพื่อให้กระตุ้นการตัดสินใจ การเพิ่มยอดขาย หรือการช่วยให้เกิดการซื้อซ้ำ เริ่มตั้งแต่การเป็น Content Creator ออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหา ผลิตคอนเทนต์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ตลอดจนรู้และเข้าใจเครื่องมือในการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิธีสร้างกลยุทธ์ Content Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

อาจารย์ผู้สอน

 • คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
 • คุณปิยวรรณ อินทรเกษม
 • คุณหยาง ปิยะเดช
 • คุณชัญญา วิสุทธิมรรค
 • คุณสุภรัชต์ สีแจ้
 • คุณจิรัฏฐิติ เวียงสี
 • คุณภูกิจณัท กิจมณีมาศ
 • คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท
 • คุณสิริ จงรุจิภิญโญ
 • คุณบุลากร ไตรนภากุล
 • คุณรัชวิทย์ หวังพัฒนธน

Course Content

Expand All
1) Digital Content Creator
2) Digital Marketing
Not Enrolled

Course Includes

 • 14 Lessons
 • 15 Quizzes
 • Course Certificate