หลักสูตร Digital Youth Network เยาวชุนยุคใหม่ สร้างสรรค์โลกดิจิทัล (12 ชั่วโมง)

หลักสูตร Digital Youth Network เยาวชนยุคใหม่ สร้างสรรค์โลกดิจิทัล (12 ชั่วโมง) เพื่อสร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี

Admin Support · November 25, 2022

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Digital Youth Network เยาวชนยุคใหม่ สร้างสรรค์โลกดิจิทัล (12 ชั่วโมง) เพื่อสร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ให้รู้เท่าทันภัยที่แฝงมากับยุคดิจิทัล ด้วยการเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎหมายพื้นฐานในการใช้โซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตเยาวชนคุณภาพ ที่จะเข้าไปมีบทบาทในการผลักดันเครือข่ายเยาวชนอาสาดิจิทัล (DIGITAL YOUTH NETWORK THAILAND) เพื่อทำหน้าที่คอยช่วยเหลือสังคมและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการคัดกรองข่าวสาร และส่งต่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณชนะชัย ประมวลทรัพย์
  • ดร.ปานระพี รพิพันธุ์
  • ผู้แทนจาก CO-Fact
  • คุณรวินท์ ชอบใช้
  • คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
  • คุณปาริสา สัทธินทรีย์
  • คุณปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
  • คุณธนธร ศิระพัฒน์

Course Content

1) หลักสูตร Digital Youth Network เยาวชนยุคใหม่ สร้างสรรค์โลกดิจิทัล

About Instructor

Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 8 Lessons