Digital Right

การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน จำต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในสิทธิและเสรีภาพบนสังคมสมัยใหม่ที่เรียกว่าโลกดิจิทัลนี้ ซึ่งในบทเรียน Digital Rights and Responsibilities นี้จะอภิปรายให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพจากผู้คนในสังคมเดิมจนมาสู้ผู้คนในสังคมดิจิทัล

คำอธิบายหลักสูตร

การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน จำต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในสิทธิและเสรีภาพบนสังคมสมัยใหม่ที่เรียกว่าโลกดิจิทัลนี้ ซึ่งในบทเรียน Digital Rights and Responsibilities นี้จะอภิปรายให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพจากผู้คนในสังคมเดิมจนมาสู้ผู้คนในสังคมดิจิทัล ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติตนบนโลกดิจิทัลในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น อาทิ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyber bullying ) การละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานภายในโลกดิจิทัล ไปจนถึงข้อกฏหมายที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับในการเป็นสังคมดิจิทัลนี้ โดยวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณอรรถทิตญาณ คูหาเรืองรองพิธีกรข่าวช่อง NBT

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณอรรถทิตญาณ คูหาเรือง
Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate