Introduction to digital youth network

มารู้จักกับโครงการ Digital Youth Network Thailand สร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี

คำอธิบายหลักสูตร

มารู้จักกับโครงการ Digital Youth Network Thailand สร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ให้รู้เท่าทันภัยที่แฝงมากับยุคดิจิทัล ด้วยการเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎหมายพื้นฐานในการใช้โซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตเยาวชนคุณภาพ ที่จะเข้าไปมีบทบาทในการผลักดันเครือข่ายเยาวชนอาสาดิจิทัล เพื่อทำหน้าที่คอยช่วยเหลือสังคมและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการคัดกรองข่าวสาร และส่งต่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร คุณชนะชัย ประมวลทรัพย์ หัวหน้า โครงการ DIGITAL YOUTH NETWORK THAILAND

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณชนะชัย ประมวลทรัพย์
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate