Fake News Detection

หลักสูตร Fake News Detection มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้เท่าทันภัยของ Fake News โดยจะมีการปูพื้นฐานตั้งแต่ ความหมายและประเภทต่างๆ แลกเปลี่ยนเรื่องราว เหตุการณ์ความเชื่อของ Fake News

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Fake News Detection มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้เท่าทันภัยของ Fake News โดยจะมีการปูพื้นฐานตั้งแต่ ความหมายและประเภทต่างๆ แลกเปลี่ยนเรื่องราว เหตุการณ์ความเชื่อของ Fake News ที่เคยเกิดขึ้นจริงในสังคม ไปจนถึงเทคนิคการสังเกตและป้องกันการส่งต่อ Fake News โดยวิทยากรจาก โครงการโคแฟค หรือ COFACT ( Collaborative Fact Checking) โครงการผู้ขับเคลือน การรับมือกับด้านมืดของข้อมูลข่าวสาร ด้วยการมีพื้นที่กลางในการให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเพียงผู้รู้จริง เพราะบางครั้งข้อเท็จจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาและเหตุปัจจัย

อาจารย์ผู้สอน

  • ครูผู้สอน สุภิญญา กลางณรงค์
Not Enrolled

Course Includes

  • 8 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate