Intensive Workshop with Sustained
Shared Thinking model (SST)

Intensive Workshop with Sustained Shared Thinking Model (SST) Part 1 ที่จะมาสอนทักษะวิธีคิดในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมต่อไป

คำอธิบายหลักสูตร

Intensive Workshop with Sustained Shared Thinking Model (SST) Part 1 ที่จะมาสอนทักษะวิธีคิดในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมต่อไป โดยเริ่มต้นแต่การให้ความหมายและประเภทของคำว่า ‘นวัตกรรม’ ไปจนถึงการลำดับความคิด กลวิธี เพื่อให้นำไปสู่การคิดค้นโครงการ/สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และวิธีการเขียนโครงการ ที่เป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การประกวด Digital Literacy Youth Award ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีโอกาสในการเขียนโครงการเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 275,000 บาท โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการทำโครงการ คุณธนธร ศิระพัฒน์ ผู้จัดการโครงการ Digital Insight  พี่สอนน้องให้รู้เท่าทันโลกออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน

  • คุณธนธร ศิระพัฒน์
Not Enrolled

Course Includes

  • 8 Lessons