หลักสูตรการปฏิบัติการบินโดรนเพื่อการเกษตร

หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติการบินโดรนเพื่อการเกษตรที่มีน้ําหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม โดยมี ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์จํานวน 12 ชั่วโมง

Production · March 23, 2024

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรส่งเสริมการบินโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างมาตรฐานการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมาก และการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้งานเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโดรน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป

อาจารย์ผู้สอน

 • น.ท.วิทวัฒน์ วรรณยิ่ง
 • คุณคทาธร น้ำวิวัฒน์
 • คุณอมร เชิญชัยวชิรากุล
 • คุณวรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร
 • คุณปรัชญา เอกฐิน
 • ดร.มะลิดา ชูรินทร์
 • คุณสัจจะ ประสงค์ทรัพย์
 • คุณอนุชา ผลไสว
 • คุณศิริชัย ถาวร
 • คุณกฤษณะ แช่มอุบล
 • คุณสมฤทัย ตันเจริญ

Course Content

About Instructor

Production

2 Courses

Not Enrolled

Course Includes

 • 11 Lessons