หลักสูตรการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร

หลักสูตรการดูแลรักษาและการซ่อมบํารุงโดรนเพื่อการเกษตร โดยมีระยะเวลา การฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติรวมทั้งหมด 112 ชั่วโมง ซึ่งการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ในรูปแบบออนไลน์จํานวน 16 ชั่วโมง

Production · March 23, 2024

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรส่งเสริมการซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างมาตรฐานในการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมาก รวมถึงพัฒนาทักษะความสามารถ และองค์ความรู้ในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโดรนเพื่อการเกษตรเฉพาะทางให้แก่ช่างในชุมชน เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าวิทยุ ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างอื่น ๆ เป็นต้น และ / หรือ บุคคลที่มีความรู้ทางช่าง เพื่อนำไปสู่การเกิดธุรกิจ ด้านการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.คธา วาทกิจ
  • ผศ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์

About Instructor

Production

2 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 12 Lessons