Previous slide
Next slide

เกณฑ์การรับสมัคร

  • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน
  • ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ และ/หรือ ออฟไลน์ของโครงการ
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นคณะทำงาน หรือมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตัดสินและผู้บริหารโครงการ
  • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ และ/หรือ คัดผู้สมัครออกจากการแข่งขัน หากมีการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของโครงการ

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้นำเสนอโครงการที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 40 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานในการแข่งขัน Online Pitching เพื่อคัดเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม ซึ่งจะไปแข่งขันกันอีกครั้งแบบพบหน้าในวัน Grand Final Days เพื่อคัดให้เหลือ 10 ทีมในรอบ Semi Final และตัดสินผู้ชนะในรอบ Grand Final

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เสนอได้เพียง 1 โครงการต่อคน/ทีมผลงานหรือไอเดียที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
  • ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้นำเสนอโครงการที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 40 ทีมจะต้องนำเสนอผลงานในการแข่งขัน Online Pitching เพื่อคัดเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม ซึ่งจะไปแข่งขันกันอีกครั้งแบบพบหน้าในวัน Grand Final Days เพื่อคัดให้เหลือ 10 ทีมในรอบ Semi Final และตัดสินผู้ชนะในรอบ Grand Final

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เสนอได้เพียง 1 โครงการต่อคน/ทีมผลงานหรือไอเดียที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
  • ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

ทีมชนะเลิศอันดับที่ 4-20 : เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลขวัญใจ Digital Youth Network 1 รางวัล: เงินรางวัล 10,000 บาท

โจทย์การแข่งขัน

“LOREM IPSUM CONTEST”

ACTIVITIES

01

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

24

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

25

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

01

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

24

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

25

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

TIMELINE

กำหนดการกิจกรรมและการแข่งขัน

DEC 2022 - APR 2023
กิจกรรมการอบรมผู้นำเยาวชน

ผู้สมัครเรียนหลักสูตร
E-Learning ในรูปแบบออนไลน์
พร้อมทั้งเข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมลงพื้นที่ทั้งสี่ภาค

01
FEB 2023
เปิดรับผลงาน

ผู้สมัครเริ่มส่งผลงานกิจกรรมต้นแบบ ที่จะนำเสนอในการแข่งขัน

New 02
APR 2023
ปิดรับผลงาน

ผู้สมัครส่งผลงานเป็นวันสุดท้าย และ
ประกาศผล 40 ทีมสุดท้าย

03
MAY 2023
พัฒนาผลงาน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 40 ทีมที่เข้ารอบ พบ Mentor ทางออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลงานของตัวเอง

04
MAY 2023
ONLINE PITCHING DAY

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานของตัวเองรอบแรก
เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม

05
JUN 2023
ประกาศผล 20 ทีมสุดท้าย
06
JUN-JUL 2023
พัฒนาผลงาน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 20 ทีมที่เข้ารอบ พบ Mentor ทางออนไลน์เพื่อพัฒนาผลงานของตัวเอง

07
AUG 2023
GRAND FINAL DAY

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 20 ทีม นำเสนอผลงานบนเวทีในงาน
Grand Final Day โดยจะถูกคัดให้เหลือ 10 ทีม
ในรอบ Semi Final และตัดสินผู้ชนะในรอบ Grand Final

08