Previous slide
Next slide

เกณฑ์การรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3ปี
 • ผู้สมัครต้องผ่านการอบรม Online Learning ในหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นคณะทำงาน หรือมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตัดสินและผู้บริหารโครงการ
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ และ/หรือ คัดผู้สมัครออกจากการแข่งขัน หากมีการละเมิด
  ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของโครงการ

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งผลงานและนำเสนอในกิจกรรม Online Pitching ทั้งหมดสามรอบเพื่อคัดให้เหลือ 100 ผลงาน จากนั้นจะต้องนำเสนอผลงานกับกรรมการแบบพบหน้าในกิจกรรม Qualify Pitching เพื่อคัดให้เหลือ 50 ผลงาน หลังจากนั้นทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้ไปแข่งขันกันอีกครั้งแบบพบหน้าในวัน Grand Final Days เพื่อคัดให้เหลือ 10 ทีมในรอบ Semi Final และตัดสินผู้ชนะในรอบ Grand Final

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้สมัครมีสิทธิ์เสนอได้เพียง 1 โครงการต่อคน/ทีม
 • ผลงานหรือไอเดียที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งผลงานและนำเสนอในกิจกรรม Online Pitching ทั้งหมดสามรอบเพื่อคัดให้เหลือ 100 ผลงาน จากนั้นจะต้องนำเสนอผลงานกับกรรมการแบบพบหน้าในกิจกรรม Qualify Pitching เพื่อคัดให้เหลือ 50 ผลงาน หลังจากนั้นทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้ไปแข่งขันกันอีกครั้งแบบพบหน้าในวัน Grand Final Days เพื่อคัดให้เหลือ 10 ทีมในรอบ Semi Final และตัดสินผู้ชนะในรอบ Grand Final

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้สมัครมีสิทธิ์เสนอได้เพียง 1 โครงการต่อคน/ทีม
 • ผลงานหรือไอเดียที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

ทีมชนะเลิศอันดับที่ 4-5 : เงินรางวัล 50,000 บาท
รวมทั้งหมด 5 รางวัล

โจทย์การแข่งขัน

“LOREM IPSUM CONTEST”

ACTIVITIES

01

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

24

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

25

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

01

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

24

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

25

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

TIMELINE

กำหนดการกิจกรรมและการแข่งขัน

NOV 2022
เปิดลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร E-Learning ในรูปแบบออนไลน์
จากทั้งหมดสี่หลักสูตร ได้แก่ E-commerce, Digital Artist,
Game Streamer, และ Digital Content

01
NOV 2022
เปิดรับผลงาน

ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้

New 02
JAN 2023
ประกาศผล

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 2000 ทีม ทางเว็บไซต์

03
FEB-MAR 2023
ONLINE PITCHING 1

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานของตัวเองรอบแรก
เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1,000 ทีม

04
APR-MAY 2023
ONLINE PITCHING 2

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานของตัวเองรอบสอง
เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 100 ทีม

05
JUN 2023
QUALIFY PITCHING

การแข่งขันนำเสนอผลงานแบบพบหน้า เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 50 ทีม

06
JUL 2023
พัฒนาผลงาน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 50 ทีมที่เข้ารอบ พบ Mentor
ทางออนไลน์เพื่อพัฒนาผลงานของตัวเอง

07
AUG 2023
GRAND FINAL DAY

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 50 ทีม นำเสนอผลงานบนเวทีในงาน
Grand Final Day โดยจะถูกคัดให้เหลือ 20 ทีม ในรอบ Semi Final และตัดสินผู้ชนะ 10 ทีม ในรอบ Grand Final

08