Previous slide
Next slide

เกณฑ์การรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา และ/หรือ แรงงานใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
 • ผู้สมัครต้องผ่านการอบรม Online Learning ในหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นคณะทำงาน หรือมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตัดสินและผู้บริหารโครงการ
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ และ/หรือ คัดผู้สมัครออกจากการแข่งขัน หากมีการละเมิด
  ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของโครงการ

รูปแบบการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานไอเดียผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองได้ผ่านสองช่องทาง ได้แก่ กิจกรรมลงพื้นที่ (Pitching on Ground) ที่จะจัดขึ้นใน 8 จังหวัด 8 สถานที่ หรือส่งผลงานทางออนไลน์ในกิจกรรม Online Pitching
 • ผลิตภัณฑ์/บริการที่ผ่านเข้ารอบจากทั้งสองช่องทางรวมทั้งหมด 100 ผลงานจะต้องนำเสนอต่อกรรมการทางออนไลน์ในกิจกรรม Qualify Pitching เพื่อคัดให้เหลือ 20 ผลงาน หลังจากนั้นทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้ไปแข่งขันกันอีกครั้งแบบพบหน้าในวัน Grand Final Days เพื่อคัดให้เหลือ 10 ทีมในรอบ Semi Final และตัดสินผู้ชนะ 5 ทีมในรอบ
  Grand Final

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้สมัครมีสิทธิ์เสนอได้เพียง 1 โครงการต่อคน/ทีม
 • ผลงานหรือไอเดียที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

รูปแบบการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานไอเดียผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองได้ผ่านสองช่องทาง ได้แก่ กิจกรรมลงพื้นที่ (Pitching on Ground) ที่จะจัดขึ้นใน 8 จังหวัด 8 สถานที่ หรือส่งผลงานทางออนไลน์ในกิจกรรม Online Pitching
 • ผลิตภัณฑ์/บริการที่ผ่านเข้ารอบจากทั้งสองช่องทางรวมทั้งหมด 100 ผลงานจะต้องนำเสนอต่อกรรมการทางออนไลน์ในกิจกรรม Qualify Pitching เพื่อคัดให้เหลือ 20 ผลงาน หลังจากนั้นทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้ไปแข่งขันกันอีกครั้งแบบพบหน้าในวัน Grand Final Days เพื่อคัดให้เหลือ 10 ทีมในรอบ Semi Final และตัดสินผู้ชนะ 5 ทีมในรอบ
  Grand Final

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้สมัครมีสิทธิ์เสนอได้เพียง 1 โครงการต่อคน/ทีม
 • ผลงานหรือไอเดียที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

ทีมชนะเลิศอันดับที่ 4-5 : เงินรางวัล 50,000 บาท
รวมทั้งหมด 5 รางวัล

โจทย์การแข่งขัน

“LOREM IPSUM CONTEST”

ACTIVITIES

01

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

24

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

25

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

01

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

24

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

25

OCT, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 

TIMELINE

กำหนดการกิจกรรมและการแข่งขัน

NOV 2022
เปิดลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
E-Learning ในรูปแบบออนไลน์

01
NOV 2022
เปิดรับผลงาน

ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้

New 02
DEC 2022 - JUL 2023
PITCHING ON GROUND

กิจกรรมลงพื้นที่ใน 8 จังหวัด 8 สถานที่ทั่วประเทศไทย
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการยุคดิจิตัลที่กระจาย
อยู่ทั่วประเทศจะสามารถนําเสนอสินค้าหรือบริการต่อ
หน้าคณะกรรมการ โดยจะคัดเลือก 3 สินค้าหรือบริการ
ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดในแต่ละสถานที่ เพื่อผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
รวม 24 ทีม

03
JUN 2023
ONLINE PITCHING

ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
คณะกรรมการจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ
ที่ส่งเข้ามาทางออนไลน์ให้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 76 ทีม

04
JUL 2023
QUALIFY PITCHING

ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งจากกิจกรรมลงพื้นที่ (Pitching on Ground)
และช่องทางออนไลน์ (Online Pitching) รวมทั้งหมด 100 ทีม
ต้องมาแข่งขันนำเสนอผลงานทางออนไลน์ในรอบ Qualify Pitching
เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม

05
AUG 2023
GRAND FINAL DAY

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 20 ทีม นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์/บริการ
ของตัวเองบนเวทีในงาน Grand final Day
โดยจะถูกคัดให้เหลือ 10 ทีมในรอบ Semi Fina
และตัดสินผู้ชนะ 5 ทีมในรอบ Grand Final

06