ดีป้า ร่วมกับ SEED Thailand ปั้นผู้นำเยาวชนอาสาดิจิทัลในกิจกรรม Digital Youth Network Thailand เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์สังคมดิจิทัล

ดีป้า ร่วมกับ SEED Thailand ปั้นผู้นำเยาวชนอาสาดิจิทัลในกิจกรรม Digital Youth Network Thailand เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์สังคมดิจิทัล ผ่านการเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎหมายพื้นฐานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมไทยในยุคดิจิทัล โดยตั้งเป้าสร้างผู้นำเยาวชนอาสาดิจิทัลทั่วประเทศรวมกว่า 2,000 คน ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม ที่ผ่านมา

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Digital Youth Network Thailand ผู้นำเยาวชนอาสาดิจิทัล โดยความร่วมมือของเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ในโครงการ HACKaTHAILAND 2023 โดย Digital Youth Network Thailand มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์สังคมดิจิทัล เพื่อเป็นเกราะแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ให้รู้เท่าทันภัยที่แฝงมากับยุคดิจิทัล ผ่านการเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎหมายพื้นฐานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พร้อมผลิตเยาวชนคุณภาพที่จะเข้ามามีบทบาทในการผลักดันเครือข่ายเยาวชนอาสาดิจิทัล ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการคัดกรองข่าวและส่งต่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าสร้างผู้นำเยาวชนอาสาดิจิทัลทั่วประเทศรวมกว่า 2,000 คน

สำหรับกิจกรรม Digital Youth Network Thailand จัดขึ้นในลักษณะของค่ายอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายจากวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดิจิทัลพัฒนาสังคม อาทิ Digital Skill VS Soft Skill ทักษะสําคัญของเด็กยุคดิจิทัล, Skill Up for the Future, Digital Citizenship, 21st-Century Opportunity, Blockfint Digital Rights and Responsibilities, Fake News Detection, Digital Skill and Knowledge

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Team Building จากวิทยากร SEED Thailand เพื่อร่วมฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม และการอบรมในรูปแบบ Train the Trainer ที่จะพัฒนาทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มี

Digital Mindset หรือ ทัศนคติต่อดิจิทัล เพิ่ม Digital Skill หรือ ทักษะทางดิจิทัล และเข้าใจ Digital Literacy หรือ ความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อช่วยต่อยอดสู่การเป็นเครือข่ายผู้นำเยาวชนอาสาดิจิทัลที่เข้มแข็ง เป็นส่วนช่วยสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชน และสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไป

จากนั้นจะเป็นการนำเสนอโครงการ (Project Pitching) ของผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะมีแบ่งกลุ่มออกแบบโครงการ โดยนำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์แนวทางในการแก้ไขปัญหาในยุคดิจิทัล และหากกลุ่มไหนสามารถนำเสนอโครงการให้เข้าตากรรมการจะได้รับโอกาสต่อยอดผลงานให้เกิดขึ้นจริง และกิจกรรมสุดท้ายคือ Digital Spirit ปลุกพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมในโลกดิจิทัล โดยเป็นการเปิดตัว Digital Youth Network Thailand เยาวชนอาสาดิจิทัล ในโครงการ HACKaTHAILAND 2023 ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งเสริมเยาวชนพลังบวกในสังคมดิจิทัลอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีกิจกรรมประกวดโครงการจากเยาวชน DIGITAL LITERACY YOUTH AWARD ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

#DigitalYouthNetwork #depaThailand #DigitalInfinity #depa2023 #HACKaTHAILAND #HACKaTHAILAND2023 #SEEDTHAILAND

ภาพบรรยากาศ