Courses

 • 7 Lessons

  21 Century

  การเป็นการสู่ยุคดิจิทัล การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ อะไรให้กับเราบ้าง และเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร ในหัวข้อ 21st-Century Opportunity

 • 6 Lessons

  Digital Citizenship

  การเข้ามาของ Internet นำไปสู่โลกเครือข่ายสังคมเสมือนสังคมใหม่ของโลก ซึ่งไม่จากัดเชื้อชาติ. ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม เพศ อายุสถานที่และระยะทาง นำไปสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน

 • 7 Lessons

  Digital Right

  การเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้คนยุคปัจจุบัน จำต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ในสิทธิและเสรีภาพบนสังคมสมัยใหม่ที่เรียกว่าโลกดิจิทัลนี้ ซึ่งในบทเรียน Digital Rights and Responsibilities นี้จะอภิปรายให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพจากผู้คนในสังคมเดิมจนมาสู้ผู้คนในสังคมดิจิทัล

 • 5 Lessons

  Digital Skill and Knowledge

  ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท “ข้อมูล” นั้นมีความสำคัญอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มาช่วยในการทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 • 8 Lessons

  Fake News Detection

  หลักสูตร Fake News Detection มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้เท่าทันภัยของ Fake News โดยจะมีการปูพื้นฐานตั้งแต่ ความหมายและประเภทต่างๆ แลกเปลี่ยนเรื่องราว เหตุการณ์ความเชื่อของ Fake News

 • 8 Lessons

  Intensive Workshop with Sustained
  Shared Thinking model (SST)

  Intensive Workshop with Sustained Shared Thinking Model (SST) Part 1 ที่จะมาสอนทักษะวิธีคิดในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมต่อไป

 • 5 Lessons

  Introduction to digital youth network

  มารู้จักกับโครงการ Digital Youth Network Thailand สร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี

 • 6 Lessons

  Workshop

  ทักษะของการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ซึ่งการนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อในระยะเวลาสั้น ๆ

 • 4 Lessons

  Workshop :Youth Leader New Gen

  หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักสูตร Youth Leader New Gen ในการสร้างพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจแล้ว Workshop :Youth Leader New Gen จะพาให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้นำทั้ง 4 บทบาท

 • 8 Lessons

  Youth Leader New Gen

  ความเป็นผู้นำนั้นคือ พฤติกรรม การกระทำ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่แต่อย่างใด หลักสูตร Youth Leader New Gen จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจ

 • 8 Lessons

  หลักสูตร Digital Youth Network เยาวชุนยุคใหม่ สร้างสรรค์โลกดิจิทัล (12 ชั่วโมง)

  หลักสูตร Digital Youth Network เยาวชนยุคใหม่ สร้างสรรค์โลกดิจิทัล (12 ชั่วโมง) เพื่อสร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี