Courses

 • 6 Lessons

  หลักสูตร Advanced of Digi-preneur (10 ชั่วโมง)

  หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น การสร้างทีมหรือองค์กรให้แข็งแกร่ง

 • 15 Lessons

  หลักสูตร Fundamental of Digi-preneur (20 ชั่วโมง)

  หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น การสร้างทีมหรือองค์กรให้แข็งแกร่ง

 • 6 Lessons

  หลักสูตร Social Digi-preneur (8 ชั่วโมง)

  หลักสูตรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาไอเดียธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะปูความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตั้งแต่แผนธุรกิจเบื้องต้น